INSEMINARIO

a punk attitude

9.12.06

CCGG adhire a RETICENCIA GALEGA

"Cidadáns e Cidadás Galegos e Galegas" (CC.GG.) comunica a súa disolución como partido político e a plena integración da súa masa de afiliados e afiliadas no proxecto regionalista gallego radical representado por RETICENCIA GALEGA.

E para que así conste, asino e asina:

Pepe e Pepa Ferreiro/a